Regional stadsutveckling

Hur marken används i en kommun påverkar en tredjedel av variationen i reslängd per person, slog Bengt Holmberg, LTH, fast, på ett seminarium arrangerat av Sustainable Urban Development 24 maj. En tät kommun med många arbetsplatser och bostäder minskar såväl längden på resorna och val av färdmedel och därmed också energiförbrukningen. Hur och var man planerar bebyggelsen i en region har alltså stor påverkan på res- och transportmönster. Trenden med att förtäta städer är rätt väg att gå för en hållbar utveckling. Ju tätare städer desto mindre andel bilresor.

Läs referat från seminariet>>

 

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter
Bengt Holmberg,
Inst för Teknik och Samhälle, LTH & LETS2050

Stadsregioners CO2-effektivitet – vilka blir förlorare och vinnare när klimataspekterna börjar tas på allvar?
Lars-Olof Olander
, Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi, LU, och LETS2050

Vision för Sverige 2025 – fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle
Jon Resmark
, Boverket

Stadstrender – vad gör städer och regioner både mer attraktiva och mer hållbara
Sarah Bragée
, Tyréns

Från trender, prognoser och index till Roy & Roger
Ulf Johansson
, Sweco Eurofutures

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>