Samverkan mellan orter

Presentationer från seminariet Hållbar Stadsutveckling i Framkant – Samverkan mellan orter eller är 1+1=3, 18 oktober 2013.

Artikel från seminariet>>

Sustainable Urban Development och Sustainable Business Hub
Eva Sjölin, Sustainable Business Hub

Samverkan mellan orter i ett regionalt perspektiv
Moa Åhnberg, Region Skåne

Familjen Helsingborg – gemensam strukturplan
Magnus Ydmark, Helsingborgs stad

Samverkan Malmö-Lund
Johan Lindström, Lunds kommun

Samverkan Kristianstad-Hässleholm  – Tillväxtmotorer i nordöstra Skåne
Åsa Simonsson, Kristianstad kommun

Samverkan i Bollebygd
Magdalena Hedman, FOJAB arkitekter

Samverkan utifrån SPISperspektivet (ingen PowerPoint visades)
Susanne Duval, Spårvägar i Skåne (SPIS)    

NSVA fyra år – ett samarbete på lika villkor
Ulf Thysell, NSVA

Vattenförsörjningsplan för SÖSK-kommunerna
Fredrik Wettemark, Sweco

Förstudie spårväg Helsingborg-Höganäs. Samverkan för transportbehov och stadsutveckling
Martin Ljungström, Sweco

Vill du veta mer om Sustainble Urban Development eller den seminarieserie gruppen arrangerar i samarbete med Region Skåne, kontakta

Heidi Olsson
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>