Code of Conduct

Här presenterar vi vår Code of Conduct. Vill du ladda ner den hittar du den som PDF här.

lntroduktion
Sustainable Business Hub (SBH) har upprättat en uppförandekod för att ge vägledning och stöd i verksamheten.

Denna uppförandekod bygger på åtagandet att bedriva vår verksamhet med ärlighet och integritet och vi förväntar oss att alla anställda ska representera organisationen på bästa sätt . Vi tror att en kultur av respekt, öppenhet och ansvarstagande är en bra grund för bästa samarbete och affärsnytta.

I syfte att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa och säkra anställningsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor och höga etiska standarder, ska Uppförandekoden tillämpas i alla sammanhang inom SBH.

Förutom överensstämmelse med alla relevanta lagar, förordningar och standarder i de länder där SBH är verksamt, ska alla medarbetare följa uppförandekoden, även om den föreskriver en högre standard än vad som krävs enligt nationella lagar eller förordningar.

Inom områden där vi har inflytande, kommer SBH eftersträva att våra samarbetspartners följer vår uppförandekod.

SBH s uppförandekod bör läsas tillsammans med de mer detaljerade instruktioner som finns i våra olika policys i personalhandboken.

Tillämpningsområde och syfte
Uppförandekoden omfattar samtliga anställda i SBH inklusive styrelsen, rådgivare, representanter, konsulter och andra som arbetar för eller företräder SBH, nedan kallade de anställda.

SBH ansvarar för uppförandekoden.

Alla medarbetare har ett ansvar att vara medveten om våra policys och riktlinjer och vad de innebär.

Vid tveksamheter eller frågor som rör vad riktlinjerna innebär eller hur de skall tillämpas, kontaktar man överordnad.

Respekt för människor och för mänskliga rättigheter
Vi stödjer och respekterar internationellt proklamerade mänskliga rättigheter. Vi säkerställer att vi inte är delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vi erbjuder våra medarbetare rättvisa och rimliga arbetsvillkor.

Relationen med våra medarbetare måste bygga på ömsesidig respekt och förtroende.

Vi strävar efter att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en professionell miljö.

Våra medarbetare ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö, vilken vi ständigt försöker förbättra.

Information om hälsa och säkerhet finns tillgänglig för de anställda. SBH ska planera och systematiskt schemalägga en rutin för att övervaka och kontrollera den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

De anställningsvillkor som erbjuds till våra medarbetare ska vara lätt att förstå och uppfylla minimikraven enligt nationell lag och / eller kollektivavtal samt relevanta ILO-konventioner.

Vi eftersträvar att betala rättvisa löner och förmåner i enlighet med relevanta normer i de länder där vi är verksamma.

Vi accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete.
SBH anställer inte minderåriga. Undantag kan beviljas av VD under särskilda omständigheter.

Vi accepterar inte tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete. Anställda är fria att lämna sin anställning efter rimligt varsel som krävs enligt nationell lag eller avtal.

Anställda behöver inte sätta in pengar eller lämna in identitetshandlingar till SBH.

SBH är en icke-diskriminerande organisation.
Vi erbjuder alla anställda lika möjligheter oavsett kön, nationalitet, religion, ålder, etnisk bakgrund eller andra särskiljande egenskaper.

Vi arbetar aktivt för en företagskultur och en arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier.

Anställda behandlas med respekt och värdighet. Fysisk bestraffning, fysiska eller verbala övergrepp eller andra trakasserier och hot är förbjudna.

Anställda med samma kompetens, erfarenhet och prestation får lika lön för lika arbete i förhållande till deras relevanta jämförelse.

Vi kommer att respektera alla våra anställdas rätt att agera tillsammans.

Våra anställda har rätt att bilda eller gå med i fackföreningar.

God affärsetik
Alla anställda förväntas uppvisa ärlighet och integritet i sin samverkan med kollegor, medlemmar, leverantörer, affärspartners, organisationer och offentliga myndigheter. SBH har nolltolerans beträffande alla former av korruption.

Begreppet korruption innebär missbruk av förtroendeställning för egen eller SBHs vinning, till exempel genom att använda mutor. Det är förbjudet att erbjuda, utlova eller begära, acceptera ett löfte om eller acceptera en muta. En muta kan vara en gåva eller annan förmån som kan påverka beslut på ett olämpligt sätt.

Anställda inom SBH, kan till exempel inte erbjuda, ge, ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller andra förmåner som:

  • Står i konfilkt med organisatinen allmänna regler.
  • Har ett orimligt värde.
  • Består av pengar eller liknande, eller andra former av personlig betalning i form av rabatter, provisioner, bonus eller procentbetalningar.
  • Består av fritids- eller semesterresor.
  • Står i konflikt med gällande lagar och/eller överträffar lokala sedvänjor
  • Erbjuds anställda inom den offentliga sektorn i samband med köp eller utövandet av statliga befogenheter.
  • Andra förmåner som, baserat på deras värde eller andra relevanta omständigheter, riskerar att olämpligt påverka mottagarem i utövandet av hans eller hennes yrkesutövande. Gåvor till ett maximalt värde av 400 kronor är acceptabelt enligt SBHs policy. Gåvor till ett högre värde kan endast ges efter godkännande av VD.

I det fall gåvor av ett högre värde än SEK 400, - tas emot, bör VD informeras för att besluta om hur man ska behandla denna gåva.

Detta kommer inte att hindra SBH anställda acceptera eller erbjuda förmåner i syfte att bibehålla eller främja goda affärsrelationer med kunder eller andra samarbetspartners, under förutsättning att sådana förmåner är rimliga, accepteras och erbjudas öppet och i allmänhet är i enlighet med denna uppförandekod.

SBH arbetar för att förhindra korruption
SBH stödjer en sund konkurrens.

Anställda på SBH måste följa alla relevanta regler för konkurrens och avstå från att ingå olagliga kartellavtal eller utbyta olaglig pris och / eller marknads information med konkurrenter.

Undvikande av intressekonflikter
SBHs organisation är politiskt och religiöst obunden och våra medarbetare arbetar för SBHs bästa.

SBHs medarbetare ska alltid arbeta för SBH bästa intressen och undvika allt beteende som kan uppfattas som gynnande för ett specifikt företag, organisation, enskilda personer eller andra intressen på SBHs bekostnad eller framför ett annat företag/organisation. Kollegor måste undvika alla situationer som kan medföra en konflikt med organisationens intressen eller ha en negativ effekt på den anställdes omdöme och integritet.

SBH intar inte politiska eller religiösa ståndpunkter och använder därför inte organisationens plattform för att stödja politiska kampanjer eller andra politiska / religiösa syften.

Respekt för konfidentiell information
SBH s anställda får inte tillhandahålla/avslöja eller missbruka konfidentiell information såsom icke-offentlig information om SBHs verksamhet, resultat, strategier, affärsplaner etc.

SBH kommer att kräva att anställda och andra, som utför tjänster för SBH gruppen, när det är relevant, underteckna ett sekretessavtal. Åtagandet att bevara konfidentiell informationen fortsätter att gälla även efter en anställnings upphörande eller ett konsultuppdrag har upphört.

Respekt för miljön
Ändliga resurser används ansvarsfullt och med försiktighet. Arbetssätt och metoder som reducerar varje miljöbelastning som är kopplad till vår verksamhet gynnas. Innovativ utveckling av produkter och tjänster som ger miljömässiga och sociala fördelar befrämjas.