top of page

10 länder runt Östersjön satte lågtempererad fjärrvärme under lupp


Tio länder kring Östersjön fanns representerade när framtidens lågtempererade fjärrvärme sattes under lupp ur en rad olika synvinklar. Alla närvarande länder har fjärrvärme och även om den ser olika ut i de olika länderna står alla inför liknande utmaningar när 4:e generationens fjärrvärme ska utvecklas.

Professor Sven Werner inledde konferensen med att påminna om att det inte är första gången som fjärrvärmen genomgår ett skifte. När dagens fjärrvärme, 3:e generationen, utvecklades låg Sverige i framkant för den förflyttningen. Dagens fjärrvärme designades för fossila bränslen och högtemperatur som är lätt att producera och leverera. Men de flesta energikällorna i framtiden kommer att vara lågtemperatur, poängterade Sven Werner.

- Det handlar om värmepumpar, solfångare, geotermi, spillvärme och värme från kylanläggningar, exemplifierade Sven Werner.

Gamla sättet att bygga fjärrvärme måste utmanas Även professor Kerstin Sernhed från Lunds Universitet återkom till att dagens system är designat för högtemperatur när vi egentligen kan klara oss på så låga temperaturer som 28 grader för värme till fastigheter. Hon framhöll att utmaningarna ser olika ut beroende på om vi pratar om fjärrvärme för nya fastigheter, ny fjärrvärme för existerande byggnader eller en sänkning av temperaturen i existerande nät.

- Vi måste utmana det gamla sättet att bygga fjärrvärme ur många aspekter. Vi behöver titta på nya material, ny design, nya standarder, nya installationer, nya aktörer och nya affärsmodeller, betonade Kerstin Sernhed.

Spillvärme viktigt värmekälla för lågtemperatur Flera av dagens talare återkom till spillvärme som en viktig värmekälla. Reto Michael Hummelshøj redogjorde för ombyggnaden av det befintliga fjärrvärmenätet i Österby till lågtemperatur. Där har shoppingcentret i området ett överskott på energi som går ut i fjärrvärmenätet. Sara Kralmark från Kraftringen berättade att de kommer att använda spillvärme från forskningsanläggningen MAX IV till ett lågtemperaturnät på Brunnshög. Nätet kommer att bli världens största fjärrvärmenät för lågtemperatur.

Optimera dagens fjärrvärme parallellt med framväxten av framtidens fjärrvärme Även om ett stort fokus för konferensen var 4:e generationens fjärrvärme framhölls att vi inte får glömma att 3:e generationens fjärrvärme kommer att finnas kvar parallellt under en lång tid framöver. Även här finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster med att kunna sänka framledningstemperaturen från värmeproduktionen, vilket kan göras med hjälp av intelligenta system för temperaturoptimering. Att identifiera och åtgärda fel i systemen både genom egna undersökningar och genom att ta hjälp av kunden behöver också göras.

Lågtemperatur betyder plaströr betyder billigare och enklare En fördel som påpekades av flera talare var att lågtemperatur gör det möjligt att använda plaströr istället för metallrör. Plaströr är både billigare och böjbara. Till skillnad från metallrör kan de komma i hundra meter långa sektioner. De tar mindre plats och man behöver inte svetsa. Två leverantörer av plaströr fanns på plats och visade produkter, Logstor och Elgocell.

Konferensen avslutades med en önskan om en gemensam plattform för kunskapsdelning och en förhoppning om att konferensen kommer att hållas igen nästa år.

Comments


bottom of page