top of page

Bra med lag för energigemenskaper men förslagen inte tillräckliga

Energimarknadsinspektionen (Ei) lade förra året ett förslag till en lag om energigemenskaper, en verksamhetsform som det i dag saknas regler för. Professor Jenny Palm vid Lunds universitet har, i en rapport, analyserat lagförslaget och de 27 remissvar som kommit in. Remissinstanserna menar att en lag kommer att vara ett viktigt första steg för att initiera energigemenskaper i Sverige men att det finns problem med förslaget.

Flera av remissinstanserna tycker att lagen är för vagt utformad och att förslagen inte är tillräckliga för att underlätta utvecklingen av energigemenskaper. Det framkommer också motsatta åsikter om Energimarknadsinspektionens förslag att energigemenskaper inte ska tillåtas äga egna elnät. Några tycker att det är bra för att undvika en situation där parallella nät byggs medan andra menar att det kommer att minska incitamenten för att bilda energigemenskaper.


- Det är troligt att Sverige kommer att få en lag som är snarlik den som Energimarknadsinspektionen har föreslagit. Det innebär i så fall att det blir två versioner av energigemenskaper, en Medborgargemenskap och en Energigemenskap för förnybar energi, säger Jenny Palm.


Regeringar, näringsliv och akademi förespråkar en energiomställning från centraliserad och fossilbaserad energi till decentraliserad och förnybar energi. EU pekar i sammanhanget ut energigemenskaper som ett verktyg för att underlätta för invånare att ta en aktiv roll på energimarknaden.

Rapporten har tagits fram in om ramen för SCA + som finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.留言


bottom of page