top of page

Energigemenskaper kan bana väg för nya verktyg för infasning av förnybara bränslen

Energigemenskaper. Ytterligare ett begrepp att hålla koll på i energiomställningen. En energigemenskap innebär att flera aktörer går ihop för att erbjuda energitjänster i närområdet. EU har pekat ut dem som ett av flera verktyg för att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara bränslen.

Ola Mattsson vid Lunds universitet har, på uppdrag av E.ON Energilösningar, gjort ett examensarbete om energigemenskapers potential för att öka andelen förnybar energi i Sverige. Examensarbetet är en del av projektet SCA+. Ola drar slutsatsen att de troligen inte kommer att få stor betydelse i det svenska energisystemet. Däremot kan de bana väg för framtida hållbara verktyg.


Omställning av energisystemet kräver involverade medborgare

För att ställa om energisystemet till ett hållbart system är informerade och involverade medborgare vitalt. I projektet SCA+ undersöker vi därför om energigemenskaper kan vara ett verktyg att använda. En energigemenskap innebär att flera aktörer går ihop för att erbjuda icke-vinstdrivna energitjänster i närområdet. Ett exempel kan vara ett villaområde som går ihop för att producera förnybar el. En grundbult är att deltagandet ska vara frivilligt. I Sverige finns ännu inget fastslaget ramverk för energigemenskaper vilket är ett hinder för framväxandet av energigemenskaper.


Utmaningarna är större än möjligheterna

Ola Mattsson tar i examensarbetet upp både utmaningar och möjligheter med energigemenskaper. På en dragning för projektdeltagarna i SCA+ menade han att utmaningarna är större än möjligheterna och lyfte fram tre utmaningar: 1) det ekonomiska incitamentet är lågt på grund av det låga elpriset i Sverige, 2) Sverige har förhållandevis mycket förnybar energi med den stora andel vattenkraften i elsystemet och 3) Sverige har en kultur som präglas av individualism. Det innebär att Sverige historiskt/traditionellt sett har haft en låg efterfrågan av kooperativa organisationer, i kontrast till flera andra länder i Europa.


Kan bana väg för framtida hållbara verktyg

Några möjligheter med energigemenskaper som Ola Mattson förde fram var att de påverkar åsikter och konsumtionsmönster hos dem som deltar och andra i den intilliggande kretsen, att medborgarna blir involverade i omställningen av energisystemet och att det ger ett nytt perspektiv och kan bana väg för framtida hållbara verktyg.


- Framtiden för energigemenskaper är nog i den rurala miljön eller i nya områden i staden såsom Sege Park i Malmö, resonerade Ola Mattsson, på mötet.


För att gynna framväxten av fler energigemenskaper i Sverige är ett fastslaget ramverk viktigt. Andra framgångsfaktorer är samarbete med externa aktörer såsom kommuner och olika elbolag, och politiska styrmedel, särskilt ekonomiska sådana.
留言


bottom of page