top of page

Hämtar fosfor, kväve och kol ur restflöden och gör cirkulärt gödsel


Ekobalans är ett företag som under många år förfinat tekniken för att återvinna näringsämnen från restflöden. De plockar ut både fosfor, kväve och kol med sin teknik och skapar kommersiellt hållbara gödsel- och jordförbättringsprodukter.


Ekobalans står på tre ben. De säljer konsulttjänster, produktionsanläggningar och jordförbättringsprodukter. Deras kunder finns både inom livsmedelsindustrin, biogasindustrin och reningsverken med stor outnyttjad potential hos de senare.


Nicklas Froborg, VD på Ekobalans, berättar att företaget idag fokuserar på näringsåtervinning från biogasanläggningar men räknar med att reningsverken inom en snar framtid kommer att få krav på sig att återvinna näringsämnen innan de släpper ut renat vatten till hav eller annat vatten.


- Där ser vi vår långsiktiga affär. När de blir återvinningsverk, då har vi tekniken.

 

Återvunna näringsämnen ger mindre klimatpåverkan

Nicklas förklarar att en av de stora vinsterna med gödsel- och jordförbättringsprodukter framtagna av återvunnet fosfor, kväve och kol, är att de ger mycket mindre klimatpåverkan jämfört med handelsgödsel.


- Handelsgödseln är saltbaserad, tillverkad med fossil energi, importerad, transporterad och innehåller snabbtillgängliga näringsämnen som ofta leder till övergödning. Vårt cirkulära gödsel är lokalt producerad och innehåller en kombination av snabb och långsamverkande näringsämnen i en organisk matris, vilket gynnar jordhälsan, säger Nicklas.

 

Utvinner näring och detoxifierar slammet

En stor potential finns som sagt hos reningsverken. Fosfor och andra näringsämnen hamnar idag i slammet blandat med föroreningar som inte hör hemma på åkermark.


- Med vår lösning pyrolyseras slammet till ett slambiokol. I processen destrueras smittor och organiska föroreningar som PFAS och kadmium avskiljs effektivt, förklarar Nicklas.

 

Så här fungerar EkoBalans återvinningsverk

Partiklar och löst organiskt material avskiljs till slam som rötas, avvattnas och sedan pyrolyseras. Därefter kan kväve och fosfor avskiljas och utvinnas i fast och ren form med EkoBalans teknologier.


Ekobalans anläggning uppe till vänster. Den andra delen är en biogasanläggning. Ekobalans hämtar restprodukten från denna och förädlar i sin fabrik.

Comments


bottom of page