top of page

Karta över avfallsprocessen och resursdeklaration för minskat avfall


I projektet FUTURE har en av sju fallstudier arbetat med lösningar för att förlänga livslängden på material och återanvända avfall och restprodukter. Ett mål med fallstudien Cirkulära lösningar med integration mellan energi, resurser och avfall har varit att minska mängden avfall som går till förbränning genom bättre sortering. Särskilt fokus har legat på det fossila materialet plast, ett material som används mycket inom sjukvården eftersom engångsprodukter i plast ofta krävs för att tillgodose säker vård.


Fallstudien har resulterat i ett nytt koncept för avfall- och resurshantering samt en resursdeklaration som visualiserar klimatpåverkan för avfall, vatten och energi i ett integrerat perspektiv.


I fallstudien har Region Skåne tagit fram en förtydligad karta över avfallsprocessen, infört en ny yrkesroll i form av servicemedarbetare, vägt kärl och avfall, förbättrat insamlingen av mätdata gällande statistik och gjort plockanalyser. Det har gett dem en värdefull metodik och mer kunskap om hantering av resurser i befintliga byggnader och när de ska bygga nytt. För att minska avfallet har Region Skåne också påbörjat ett internt arbete kring inköp för att slippa få in svårhanterbart material i verksamheten.


Den andra delen i fallstudien, resursdeklarationen, visualiserar på ett överskådligt sätt resursflöden i en fastighet och inom ett område. Resultatet visar tydligt att dagens hantering av avfallet, framförallt av restavfallet, har stor klimatpåverkan. Denna påverkan är annars ofta dold då elcertifikat, ursprungsgarantier och allokerad förnybar värme köps in.Projektet FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning.


FUTURE finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


Comments


bottom of page