top of page

Positiva resultat av testade flexibilitetslösningar

Uppdaterat: 4 juni 2021

Projektet FUTURE har testat olika lösningar för att skapa ett mer intelligent och miljövänligt energisystem genom tre olika fallstudier på sjukhuset SUS Malmö och Bornholms sjukhus. Fallstudierna presenterades på ett webbinarium 26 maj. Testerna visar att det finns goda möjligheter till att spara energi genom olika typer av flexibilitetslösningar.

Mårten Rundgren från E.ON Energilösningar och Cecilia Thapper på Sustainable Business Hub, två eldsjälar i projektet FUTURE.


God inomhuskomfort trots sänkt effekt

På sjukhuset SUS Malmö har Region Skåne och E.ON testat digitala lösningar för att effekt- och värmeoptimera ett par utvalda byggnader. Genom att koppla upp byggnaderna ville man kontrollerat reducera effektuttaget i fjärrvärmenätet, minska fastigheternas energianvändning och förbättra, eller bibehålla, god inomhuskomfort.


För validering av effektstyrningen mättes inomhustemperaturen i drygt 100 punkter i byggnaderna. Extern effektstyrning testades för ett antal olika scenarios. Bland annat sänktes effekten med 50 procent under, som mest, 10 timmar. Det visade sig att påverkan på inomhustemperaturen blev minimal. Som ett utbyggt system, med ett större antal anslutna byggnader, ger effektstyrning energileverantören möjlighet att förbättra fjärrvärmens miljöparametrar, t ex via färre starter av spetsanläggningar.


Utan värmeoptimering anpassas inomhustemperaturen ofta enbart efter utomhustemperaturen. I fallstudien har man även tagit hänsyn till vind, tid på dygnet och inomhustemperatur. Alltihop styrdes av en självlärande algoritm. Algoritmen strävar mot att förbättra inomhusklimatet genom att minska variationen. Övertemperaturer undviks, vilket leder till en sänkt energiförbrukning.


Team av experter identifierar möjligheter snabbare och mer pålitligt

På Bornholms sjukhus har en fallstudie kring energieffektivitet och anpassning av energianvändningen till ojämn energiproduktion och -konsumtion genomförts. Ursprungligen tänkte man göra en systematisk kartläggning och en digital modellering och simulering av utvalda delar men valde till sist en annan väg, expertmodellen.


Expertmodellen går ut på att samla ett team av experter inom olika områden. Expertteamet identifierar, potentiell energiflexibilitet genom dokumentation, inspektion och dialog. Bornholms Sjukhus konstaterar att en tydlig fördel med expertmodellen är att den är både snabbare och mer pålitlig jämfört med modellering och simulering. En viktig slutsats man dragit är att det är viktigt att involvera IT-avdelningen så tidigt som möjligt.


Placera verksamheter med värmebehov och kylbehov nära varandra och spara energi

Den sista fallstudien som presenterades på webbinariet har undersökt möjligheten till balansering och delning av energiflöden med byggnader på sjukhuset SUS Malmö som testområde. Testet handlar om att utnyttja möjligheter som samtidiga behov av värme och kyla ger.


Även om fallstudien blev ett år försenad på grund av coronapandemin har man sett att internbalansering väsentligt kan minska behovet av primärenergi. Rådet till dem som ska bygga nytt är därför att se till att placera verksamheter med behov av värme respektive kyla nära varandra. Principen håller även i större skala och kan appliceras på till exempel en stadsdel.De tre fallstudierna ingår i projektet FUTURE. Syftet med projektet är demonstrera hur framtidens energi-och resurssystem kan bli mera intelligenta och cirkulära. Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne.Comments


bottom of page