top of page

Stora möjligheter till reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet

PRESSMEDDELANDE

Foto: Perry Nordeng


Det finns stora möjligheter att spara både pengar och koldioxidutsläpp genom att uppmuntra en ökad användarflexibilitet av el, värme och kyla samt ökat tillvaratagande av låggradig spillvärme. Det är en av slutsatserna från den potentialstudie inom projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi som nu är klar. Studien är gjord på data från 2020.


David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen och ansvarig för potentialstudien bedömer att om studien gjorts med nyare siffror skulle den potentiella lönsamheten vara flera gånger större: - Jämfört med 2020 befinner vi oss i en drastiskt förändrad omvärld med skenande elpriser och ökad pris-volatilitet inom dygnet. De ekonomiska incitamenten för slutkunden att tillämpa en ökad flexibilitet har aldrig varit större, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen. Stora kostnadsbesparingar Stora kostnadsbesparingar kan göras om man reducerar sitt energiuttag under energipristoppar, flyttar sitt energiuttag till tillfällen med billigare pris, eller om man kan säkerställa att den energikälla som är billigast för stunden alltid används. Det är dessa aspekter som den digitala plattformen kommer ta hänsyn till dygnets alla timmar.


Testning av lönsamhetspotential Resultaten från potentialstudien är genererade med en så kallad offline-simulering, där den digitala plattformen blivit matad med historisk drift-och energiprisdata från år 2020 för fyra testobjekt. Målsättningen med simuleringen har varit att återspegla ett så verkligt driftscenario som möjligt för att kunna dra slutsatser om hur stor lönsamhetspotentialen är för respektive testobjekt.

Med 2020 års energipriser uppgick den ekonomiska lönsamhetspotentialen för testobjekten till 2-10 procent och 6-33 procents minskade koldioxidutsläpp. Störst lönsamhetspotential fanns i det testobjekt där man alternerade energilösning, värmepump eller fjärrvärmedrift, beroende på vilken energilösning som var billigast för stunden.


Till nytta för både kunder och miljö Förutom att optimeringen resulterar i en kostnadsbesparing hos kunderna uppstår även en direkt nytta i överliggande energisystem: ett reducerat effektuttag under kritiska timmar medför ett minskat behov av dyr och ofta smutsigare spetslastproduktion.


- Flexibilitetslösningar som denna kommer att spela en allt viktigare roll i framtidens energilandskap, där vi får alltmer icke planerbar energiproduktion såsom vindkraft och solkraft, avslutar David Edsbäcker.


Nästa steg i projektet blir att utvärdera den digitala plattformen i drift med realtidsdata. En testperiod börjar i januari och senare under våren startar den skarpa piloten som kommer att pågå under ett år. Deltagande partners i projektet är Kraftringen, Region Skåne, Energy Opticon, Lunds universitet, RISE och Sustainable Business Hub. Projektet finansieras av Energimyndigheten och ingående partners.


För mer information, kontakta:

David Edsbäcker, affärsutvecklare, Kraftringen: david.edsbacker@kraftringen.se

Annika Erlandsson, projektledare för e-Flex: annika.erlandsson@kraftringen.seComments


bottom of page