PÅGÅENDE PROJEKT

Sustainable Business Hub driver eller medverkar kontinuerligt i 10-15 projekt i syfte att skapa nytta för våra medlemmar och arbeta mot de globala hållbarhetsmålen.

Vi försöker arbeta med en blandning av projekt såsom kunskapshöjande projekt, accelerations- och matchmakingprojekt, testbäddar och exportprojekt. Samtidigt försöker vi täcka olika områden som klimat, hållbar stadsutveckling, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, VA och avfall.

Blue Green City Lab
Blue Green City Lab är en testbädd som syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. Lösningarna kan utvärderas teoretiskt eller i verklig miljö, på tak, väggar och öppna markytor. Testbädden matchar byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Testbädden erbjuder också rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner.
BGCL.png

Område: blågröna lösningar, dagvattenhantering

Typ av projekt: testbädd

BRINC

I projektet Brokering cross-border innovation through clusters (BRINC) arbetar vi med att få kommuner att identifiera sina behov av innovationsupphandling för cirkulära lösningar. Det gör vi genom att sammanföra deras upphandlande enheter med företag.
För företag kommer vi att arrangera en rad olika aktiviteter som ska hjälpa dem att se vilka möjligheter de har att nå ut med sina produkter och lösningar till det offentliga.
LOGO_BRINC_COLORS.png

Område: upphandling

Typ av projekt: innovation & matchmaking

Circular Builders

För att minska byggnaders klimatavtryck och resursförbrukning krävs cirkulära lösningar som tar hänsyn till hela värdekedjan från utvinning av råvaror, tillverkning av material, själva byggnadsprocessen till rivning av byggnaden och tillvaratagandet av material. I Circular Builders vill vi påskynda utvecklingen och implementeringen av sådana lösningar genom att använda offentlig efterfrågan hos kommuner som en accelerator.
 
CB_Logo_cmyk_petrol.png

Område: cirkulärt byggande

Typ av projekt: innovationsprojekt

Cirkulär plasthantering på sjukhus

Regionerna i Sverige såväl som Danmark har höga ambitioner gällande omställningen till en cirkulär ekonomi och ett minskat klimatavtryck. För att påskynda omställningen krävs nya modeller för hantering av plast. I denna förstudie undersöker vi därför möjligheter att utveckla modeller för att reducera, återanvända och öka kvaliteten på plastmaterial i sjukvårdssektorn.

Område: cirkulära flöden

Typ av projekt: förstudie

DigIT Hub AI

I projektet DigIT Hub AI hjälper vi företag i Skåne och Blekinge att förbättra sin verksamhet med artificiell intelligens (AI). Fokus ligger på affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet.

Område: AI

Typ av projekt: affärsutveckling

DigIT Hub Logo - Cadet Blue.png
e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi

I projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi, testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen. I förlängningen hoppas vi att lösningen ska kunna spridas till fler kunder och kopieras av andra energibolag och kommuner. Under projektperioden utvecklas och testas plattformen på ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde.
e-Flex.png

Område: energi, digitalisering

Typ av projekt: innovationsprojekt

EU Techbridge
Projektet EU Techbridge arbetar för att påskynda internationaliseringen och öka exporten för små och medelstora företag inom energi och VA. USA och Kanada är de två utpekade marknaderna som vi jobbar mot. Under projekttiden kommer vi att organisera fem accelerationsrundor med 1:1-möten med potentiella affärspartners i USA och Kanada.
EU-Techbridge.png

Område: energi, VA

Typ av projekt: export

FUTURE
I projektet FUTURE undersöker vi hur energi och resurser kan användas så att så lite som möjligt går till spillo. Tekniker och verktyg utvecklas och testas i sju innovativa fallstudier på både svenska och danska sidan. Ett flexibelt energisystem och cirkulära flöden för material är målet. Spillvärme och spillkyla tas tillvara och material återanvänds och återgår i nya kretslopp.
FUTURE-logga.png

Område: energieffektivisering, resurseffektivisering, cirkulär ekonomi

Typ av projekt: kunskapshöjande

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator
I projektet hjälper vi start-ups och mikroföretag att göra sig redo för marknaden. Vi förmedlar kunskap om lagar, regler certifieringskrav, var det finns finansiering att söka och hur man kan validera sin produkt tekniskt. Möten med investerare och storföretag med konkreta behov arrangeras.
cia_logo.jpg

Område: hållbart byggande

Typ av projekt: acceleratorprogram

Greater Copenhagen Green Deal
I projektet ska åtta konkreta utmaningar för grön omställning identifieras tillsammans med idéer till lösningar på dessa. Utmaningarna och idéerna ska efter projektets slut tas vidare av fyra nya innovationsforum som skapas under projekttiden. Forumen ska bestå av deltagare från både Sverige och Danmark.

Område: grön omställning

Typ av projekt: innovationsprojekt

Greater Bio
Kommuner har i dag organiska restprodukter i form av tång, gräsklipp, trädgårdsavfall, matavfall m m som kostar pengar att ta hand om. I Greater Bio undersöker vi vilka biomassor som kan användas för att producera energi och nya material och som ger lönsamhet. Ett verktyg kommer att tas fram för att göra det lättare för kommuner att bedöma hur de bäst kan använda restprodukterna.
greater_bio_logotyp.png

Område: avfall, cirkulär ekonomi, energi

Typ av projekt: kunskapshöjande

Green Bond 2
Projektet är en utveckling av det tidigare projektet Green Bond. Vi kommer att arbeta med att ta fram formaldehydfria bindemedel för spånplattor och träkomposit. Bindemedlet kommer att bygga på protein från rapsfrökakor, restprodukten vid tillverkning av rapsolja. I projektet kommer vi att testa bindemedel såväl i laboratorium som på pilotnivå. I dag används frökakan bland annat till djurfoder och som substrat vid biogasproduktion.

GREENBOND2.png

Område: avfall, cirkulär ekonomi, hållbart byggande

Typ av projekt: innovationsprojekt

Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region (LowTemp)
Målet med LowTemp är att göra fjärrvärmen mer hållbar i länder runt Östersjön. En del handlar om att installera fjärrvärmenät för låga temperaturer, fjärde generationens fjärrvärme. En annan del handlar om att föra in värme från geoenergi, solvärme och restvärme från industriprocesser i fjärrvärmesystemet.
LowTemp_Logo_RGB_500x449px_edited.png

Område: energi

Typ av projekt: kunskapshöjande

Northern Connections
Genom konkreta projekt med faktiska investeringar ger Northern Connections företag direkta kontakter med behovsägare. Projekten presenteras på events, Living Labs, där företag får pitcha sina produkter och lösningar för både privata och offentliga aktörer. Behovsägarna får en överblick över vad som finns på marknaden och företag får affärsmöjligheter.
Northern Connections.jpg

Område: energi, hållbar stadsutveckling

Typ av projekt: matchmaking

Rest till Bäst
Grundtanken i projektet Rest till Bäst är att ta hand om organiska restprodukter och producera en nyttoprodukt, biokol. Biokolets egenskaper som växtsubstrat utvärderas både genom analyser av kolet och odlingsförsök. I projektet utvärderas även biokolets potential som kolsänka. Vi kommer också att se över nya användningsområden för biokol för att göra det mer lönsamt att producera kolet.
R%25C3%25A4st_till_best_edited_edited.pn

Område: avfall, cirkulär ekonomi

Typ av projekt: kunskapshöjande

SCA +
Vissa tider på året och vissa tider på dygnet uppstår toppar av el- och värmebehov vilka möts av ökad energiproduktion. Projektet SCA + har som mål att skapa flexibla och smarta energisystem som gör att topparna kapas och som främjar förnybara energikällor och effektiv energianvändning i byggnader. Detta kräver insikter och interaktion i hela värdekedjan för energi, från produktion, distribution och lagring till byggnadens potential för energilagring och effektiv flexibel energianvändning.
SCA-logo-(1500p).png

Område: energi, samhällsomställning

Typ av projekt: kunskapshöjande

Smart City Sweden

Smart City Swedens mål är att öka exporten från svenska företag genom att visa upp de bästa hållbara lösningarna i Sverige, våra best practise. En viktig del i Smart City Sweden är uppföljning av affärsmöjligheter efter att delegationerna lämnat Sverige. En särskild affärsutvecklingsgrupp bedömer vilka besök som har störst möjlighet att generera affärer. De med störst chans kan följas upp med motbesök eller förförstudier.
scs_logo_rgb_liten.png

Område: klimat, energi & miljö, hållbar stadsutveckling

mobilitet

digitalisering

social hållbarhet

Typ av projekt: demonstration och export

Öresund Match

Öresund Match gör det enklare och mindre tidsödande för SME:r att få kontakt med rätt expertis inom forskningen. Idén är enkel, företaget berättar om sina behov för t ex Sustainable Business Hub eller IUC Syd. Efter en kontaktkedja matchas företaget med rätt expertis. Företaget slipper lägga tid på att leta sig igenom de stora forskningsinstitutionerna för att hitta rätt.

Område: ingen avgränsning

Typ av projekt: matchmaking företag/forskning