top of page

AVSLUTADE PROJEKT

Greater Bio

I det dansk-svenska projektet Greater Bio undersökte vi hur man kan skapa värde av restbiomassor som finns i kommunerna och som i dag ofta är ett problem och en kostnad, t ex gräsklipp från vägkanter, tång på stränderna och organiskt avfall från hushållen. Vi undersökte dels nya sätt att samla in biomassorna på och dels vilka av biomassorna som kan användas för att producera energi och nya material och som ger lönsamhet. Isolering, produktion av biogas och biokol samt biokol som ersättning av cement i betong har ingått i det projektet jobbat med.

 

Arbetet har resulterat i en publikation med rekommendationer till kommuner som är intresserade av att jobba med restbiomassor. Det har också tagits fram ett biomassaverktyg som ger en överblick över en kommuns biomassa, och som även är ett verktyg för att planera och bedöma klimatmässigt bra hantering av biomassa.

Material från projektet:

Broschyr med rekommendationer för kommuner som vill arbeta med restbiomassor>>

Film om möjligheter med restbiomassor>>

Område: avfall, cirkulär ekonomi, energi

Projekttid: 2020-2022

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Testbädd för grönblå lösningar - Blue Green City Lab
Projektet Testbädd för grönblå lösningar syftade till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. Det gjordes genom testbädden Blue Green City Lab. Testbädden är inte en specifik fysisk anläggning utan vi ser hela Malmö som en testbädd. I projektet arbetade vi med att installera blågröna piloter på olika ställen i staden som vi gjorde mätningar på och utvärderade.
 

Blue Green City Lab matchade i projektet byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Testbädden erbjöd också rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner.

Ingående partners driver sedan januari 2022 projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden.

Mer information:

Broschyr med exempel på lösningar>>

Broschyr om Blue Green City Lab>>

Slutkonferens om projektet>>

Webbsida Blue Green City Lab>>

Område: blågröna lösningar

Projekttid: 2017-2021

Finansiär: Vinnova

Framtidens intelligenta energi- och resurssystem - FUTURE
Projektet hade som mål att demonstrera hur framtidens energi- och resurssystem kan bli mer intelligenta och cirkulära. Arbetet gjordes med hjälp av sju innovativa fallstudier där projektet utvecklade och testade olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi- och resursanvändning. FUTURE var ett partnerskap mellan företag, universitet, kommuner och regioner i Greater Copenhagengeografin,

Rapporter

Vurdering av identificerade energifleksibilitetsprojekter

Eksempler på energifleksibilitetspotentialer i Bornholms hospital

Dela och balansera energiflöden

Smarta fjärrvärmenät för en mer hållbar stad

Smarta nät och intelligent styrning för mer hållbara fjärrvärmesystem och ökad komfort

Cirkulära lösningar med integration mellan energi, resurser och avfall

Tekstilinnovation - fra gamle underhylere til nye byggematerialer

Webbinarier

Termonet - fremtidens varmepumpebaserede fjernverme i landsbyer og byområder

Byggnader som komponent i framtidens energisystem - flexibla energilösningar i komlexa byggnader

All dokumentation från projektet hittar du här>>

Område: energieffektivisering, resurseffektivisering, cirkulär ekonomi

Projekttid: 2018-2021

Finansiär: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region (LowTemp) 
I projektet LowTemp arbetade ingående partners för att göra fjärrvärmen mer hållbar i länderna omkring Östersjön. Projektet verkade för installation av den så kallade fjärde generationens fjärrvärmenät, som karakteriseras av distributionen av lågtempererad värme i isolerade rör med lägre rördimensioner. Man tittade också på möjligheten att föra in värme från geoenergi, solvärme och restvärme från industriprocesser i fjärrvärmesystemet.

Gratis digitalt utbildningsmaterial om fjärrvärme:

Kurs på svenska // Fjärrvärme - Framtidens energiförsörjning>>

Kurs på engelska // District Heating - Future proof energy supply>>

Kurs på andra språk>>

 
Program för konferensen The Future of Thermal Grids 2020>>
Presentationer från konferensen The Future of Thermal Grids 2020>>
Titta på konferensen The Future of Thermal Grids>>
Webbsida för LowTemp>>

Område: energi

Projekttid: 2017-2021

Finansiär: Interreg Östersjöprogrammet

Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandling i Skåne
I projektet formerades ett nätverk för innovationsupphandling i Skåne. Arbetssätt, metoder och mål för nätverket fastställdes. Under 2020 genomfördes ett första case som hade karaktären av en pilot som tillämpades på en upphandling som genomfördes i Malmö stads regi.


Framtagen process för beställarnätverket>>

Område: upphandling

Projekttid: 2018-2020

Finansiär: Vinnova

Northern Connections
Northern Connections byggde på konkreta projekt med faktiska investeringar som gav företag direkta kontakter med behovsägare. Projekten presenterades på events, Living Labs, där företag fick pitcha sina produkter och lösningar för både privata och offentliga aktörer. Behovsägarna fick en överblick över vad som finns på marknaden och företag fick affärsmöjligheter.

Living Labs genomfördes i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Belgien och Skottland. Sveriges bidrag till Living Lab var Göteborg stads fossilfria förskolan, Hoppet. Flera svenska företag fick produkter och lösningar implementerade i förskolan. 

Område: energi, hållbar stadsutveckling

Projekttid: 2016-2020

Finansiär: Interreg North Sea Region

bottom of page