top of page
Logotyp e-Flex
Logotyp Energimyndigheten
Logotyp Region Skåne

E-FLEX
- digital plattform för handel och styrning av energi

I projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi, testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen.

 

Målsättningen med projektet är att skapa ett flexiblare energisystem genom en ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsägare. Många fastighetsägare sitter på en outnyttjad resurs i form av spillvärme, som kan komma till nytta i det överliggande energisystemet. Likaså kan fastighetsägare bidra genom att vara flexibla i när de använder värme, el och kyla.

 

Vinsten för energibolaget är att energisystemen avlastas vid tidpunkter då efterfrågan är hög. Det ger ett mer klimatsmart och robust energisystem. Fastighetsägarna å sin sida får en ökad möjlighet att samoptimera sin värme-, kyla- och elanvändning och kan minska sina energikostnader. När de kan styra sin energianläggning innebär det att de kan minska sin klimatpåverkan och stärka sin gröna profil.

 

Under projektperioden utvecklas och testas plattformen på ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde. När projektet är slut hoppas vi ha fått fram ett säkert och replikerbart digitalt verktyg för handel av energi som kan kommersialiseras och spridas, både i mindre skala och på stadsnivå.

Läs mer om projektet här https://www.kraftringen.se/e-flex/

Kontaktperson:
Heidi Olsson
Kommunikatör
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08


Partners:

  • Kraftringen (projektledare)

  • Sustainable Business Hub

  • Energy Opticon

  • Lunds universitet, LTH

  • Region Skåne

  • RISE

bottom of page