top of page

Fokusområden

Vi jobbar inom de tre fokusområdena Hållbar energi, klimatanpassning och cirkulär resurshantering, både var för sig och applicerat inom andra områden såsom byggande eller stadsplanering.

Illustration av en sol med en symbol för el i mitten
Hållbar energi

Energi – och speciellt hållbar energi – har blivit en högaktuell fråga de senaste åren. På Sustainable Business Hub har vi både lång och djup kompetens samt ett flertal medlemmar inom området.

 

Vi har under årens lopp jobbat med ett antal relevanta projekt bland annat med fokus på lågtempererad fjärrvärme och energisystemlösningar i Öresundsregionen.

 

I projekt vi driver nu, tittar vi bland annat på hållbara energisystemlösningar i Norra hamnen i Malmö, lagring av förnybar el, digital energiplanering och energiflexibilitet. I dessa projekt försöker vi involvera våra medlemmar.

Illustration av en vattendroppe
Klimatanpassning

Inom fokusområdet klimatanpassning arbetar vi för att öka implementeringen av blågröna lösningar i staden genom att identifiera lösningar som finns på marknaden och se till att kommuner och fastighetsägare får kunskap om dessa.

 

Vi har under många år samverkat med regionala aktörer och medlemmar för att utveckla Blue Green City Lab, som idag är en nationellt välkänd plattform för blågröna lösningar. Blue Green City Lab har skapat flera blågröna demonstrationsanläggningar i Malmö.

 

I pågående projekt utvecklar vi ett koncept för ett urbant landskapslabb, en fysisk testbädd där blågröna lösningar kan testas och demonstreras i centrala Malmö.

Illustration av ett kretslopp, tre pilar bildar en cirkel
Cirkulär resurshantering

Inom cirkulär resurshantering har vi djup kompetens inom speciellt områdena biogas och biokol. Både i tidigare och nuvarande projekt undersöker vi tillsammans med ett par av våra medlemmar hur restbiomassor från kommuner kan förädlas till mer högvärdiga produkter såsom byggmaterial, biogas eller biokol.

 

Även återanvändning och -vinning av textil och plast står högt på agendan inom detta fokusområde. Inom textil har vi bland annat varit aktiva i ett dansk-svenskt samarbete där kommuner och avfallsindustrin samverkade med innovativa entreprenörer för att skapa nya produkter av återvunnen textil.

 

I andra projekt tittar vi på hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att öka cirkulariteten och uppnå miljö- och klimatmål.

bottom of page