top of page

Lösningar för ett mer robust och miljövänligt energisystem

På ett seminarium 29 maj presenterade Region Skåne, Kraftringen, E.ON och Öresundkraft olika projekt och satsningar som alla bidrar till ett mer robust och miljövänligt energisystem i Skåne.


Femtio procents självförsörjningsgrad på el målet till 2030

Kapacitetsbrist i kombination med behovet av ökad elektrifiering var startskottet för Skånes Effektkommission, berättade Jens Sörvik på Region Skåne, på ett seminarium 29 maj. Syftet med kommissionen är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda.


- Vi har satt visionsmålet att vi 2030 ska ha en självförsörjningsgrad i Skåne på el om 50 procent. I dag har vi cirka 20 procent. För att lyckas med det finns det flera saker som måste hända, förklarade Jens Sörvik.


Jens exemplifierade med att vi måste energieffektivisera mer, effektbehovet måste bli mycket mer flexibelt, kraftvärmeproduktionen måste öka och vi behöver få in fler teknologier för att få ner effekttopparna.


Digital plattform säkerställer att bästa energibäraren alltid används

David Edsbäcker från Kraftringen höll med om analysen att flera olika lösningar måste till för att få ett robust energisystem och presenterade projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi som en av dellösningarna, fokuserad på flexibilitet. Kärnan i projektet är en digital plattform som säkerställer att den mest ekonomiska eller miljövänliga energibäraren (fjärrvärme, fjärrkyla eller el) alltid används.


Timpriser på el är en självklarhet i dag men i e-Flex jobbar man också med timpriser på fjärrvärme, vilket är unikt. Utifrån timpriserna och annan data från både kunden och det överliggande energisystemet genereras körplaner som styr mot bästa utfall för kunden. Det innebär att ibland är det mest kostnadseffektivt att värma upp byggnader med fjärrvärme ibland är det bättre att använda värmepumpar.


- En studie vi gjort för perioden 2020-2023 visar att om kunden (i det här fallet Region Skåne) hade använt körplaner genererade från plattformen hade de kunnat minska sina kostnader med upp till 14 procent.


Några av de slutsatser som dragits i projektet så här långt är att det finns flexibilitetspotential stora delar av året, framförallt under vår och höst och att med ett mer variabelt elpris ökar potentialen.


Malmö planerar för ett fullskaligt systemdemonstratorprojekt inom energi

Pia Wall från E.ON presenterade därefter projektet de kallar Energihamnen som syftar till att skapa en resilient och hållbar energiförsörjning för industrin i Malmö. I dag är det ett förberedande projekt men tanken är att det ska mynna ut i ett fullskaligt systemdemonstratorprojekt som ska pågå under ett antal år. Efter att ha visualiserat systemets olika delar, funderar man i dag på fyra olika fokusområden för ett fullskaligt projekt:

1. Produktion av bränsle för sjöfart

2. Flexibilitetshubb för el och värme

3. Analys och test av energilagringstekniker för behov på kort och lång sikt

4. Lokala restvärmeflöden för att attrahera nya industrietableringar


Helsingborg planerar att fånga in 90 procent av koldioxidutsläppen till 2027

Helsingborgs stad har satt som mål att ha nettonollutsläpp av koldioxid inom sitt geografiska område 2030. Maria Wall från Öresundskraft berättade att de sedan 1990 har minskat de fossila utsläppen av koldioxid kraftigt men att de måste fånga in och geologiskt lagra koldioxid för att klara klimatutmaningen. Det kommer de att göra på Filbornaverket.


- Vi planerar att fånga in 90 procent av koldioxidutsläppen till 2027, sade Maria Möller. Vi kommer både att fånga in den fossila koldioxiden och den biogena vilket innebär att vi kommer att få negativa utsläpp.

bottom of page