top of page

Lund visar vägen till smartare energianvändning

PRESSMEDDELANDE


I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Grunden är dels ett nära samarbete mellan energibolag och fastighetsägare och dels en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, överskottsvärme, fjärrkyla och el kommer att handlas på plattformen. I förlängningen finns en förhoppning om att lösningen, som tas fram i projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi, ska kopieras av andra energibolag och kommuner.


Målsättningen med projektet är att skapa ett flexiblare energisystem genom en ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsägare. Många fastighetsägare sitter på en outnyttjad resurs i form av spillvärme, vilket kan komma till nytta i det överliggande energisystemet. Likaså kan fastighetsägare hjälpa till genom att vara flexibla i när de använder värme, el och kyla. Genom samarbetet kan fastighetsägarens energikostnader komma att minska samtidigt som energisystemen avlastas vid tidpunkter då efterfrågan är hög.


Under projektperioden ingår ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde. Målet är att visa att lösningen fungerar så att fler tar efter. Om många fastighetsägare i kommunen kan ansluta till lösningen kan ett mindre sårbart och mer miljövänligt energisystem skapas.


För att stärka forskningen inom området har en doktorand anställts på Lunds universitet, knuten till Institutionen för energivetenskaper. Doktoranden ska vara delaktig i projektet och utvärdera potentialen och dokumentera de lösningar som identifieras.


- Vi är glada att ha kunnat vara med och utveckla detta projekt tillsammans med medlemmar i Sustainable Business Hub. Det är en chans att arbeta med innovation och utveckling i framkant och i nära samarbete med fastighetsägare, energibolag, teknikleverantörer och forskningsaktörer. För oss som kluster inom smarta hållbara städer är det också en framgång att vi kunnat bidra till att finansiera en ny doktorandtjänst på Lunds universitet genom ansökan, säger Cecilia Thapper, projektledare på Sustainable Business Hub.


I projektet ingår aktörer från både näringsliv, offentlig sektor och forskning. Samarbetsparterna Kraftringen, Region Skåne, Energy Opticon, Lunds universitet och RISE är alla i framkant inom energi- och fastighetsområdet och finns i Lund. Utöver dessa ingår även klusterorganisationen Sustainable Business Hub i projektet.


Projektet finansieras av ingående partners och Energimyndigheten.


För mer information, kontakta: Cecilia Thapper Projektledare, Sustainable Business Hub e-post: cecilia.thapper@sbhub.se tfn: 073-334 76 33bottom of page