top of page
Logotyp PV4All

Photovoltaics for All (PV 4 All)

För att städer och regioner runt Östersjön ska kunna bli koldioxidneutrala behöver andelen förnybar energi i energisystemet öka. Att öka användningen av solceller är en del i detta. I projektet kommer vi att inventera hur mycket el som produceras av solceller i Östersjöområdet och utveckla innovativa metoder för att öka produktionen.

 

Vi börjar med att skapa oss en uppfattning om hur mycket el från solceller som produceras i länderna som deltar i projektet. Vi kommer också att identifiera möjligheter och hinder och föreslå åtgärder för att produktionen av el från solceller ska öka. Finansiella organisationer, konsulter, myndigheter, forskningsinstitut och energileverantörer involveras i arbetet för att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt. Allt samlas i en rapport över nuläget.

 

I projektets andra fas utvecklar vi modeller med strategiska mål. Eftersom nuläget mellan de olika länderna, och även regionerna, skiljer sig åt kommer vi att anpassa dessa utifrån hur det ser ut i regionerna.

 

Slutligen kommer vi att utveckla nya samarbetsformer, rådgivningstjänster och affärsmodeller. Investeringsprojekt kommer att granskas och förhoppningen är att individuella investeringsprojekt kommer att starta.

 

En viktig del i projektet kommer att vara att involvera medborgare, organisationer och företag för att öka kunskapen om detta allt billigare och enklare sätt att producera energi.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Baltic Sea Region.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn:
073-334 76 33

Partners:

 • Sustainable Business Hub (SE)

 • Lawaetz-Foundation (DE)

 • Centre for Energy, Construction,
  Architecture and the Environment Ltd (DE)

 • Benet Solutions Oy - Central
  Finland Energy Agency (FI)

 • Lithuanian Energy Institute (LT)

 • European Group of Territorail
  Cooperation (EGTC) NOVUM (PL)

 • + ytterligare 10 associerade organisationer från Litauen, Polen, Sverige och Tyskland

bottom of page