top of page

Industriell och urban symbios i centrum

Projektet Green Industrial Areas syftar till att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser från industrier och företag. I projektet arbetar vi med innovativa lösningar för industriområden och företagsparker. För att dela erfarenheter, presentera olika exempel på sätt att arbeta med industriell symbios träffades projektpartnerna i Malmö 29 mars.


Sofia Sparr från E.ON presenterade satsningar i Hyllie och visade dem även ute på plats.


Energisystem som kapar toppar och minskar tillförd energi

Ellen Corke och Sofia Sparr från E.ON gav en tillbakablick över utvecklingen av Hyllie där man genom gott samarbete mellan många olika parter nått 100 procent förnybar fjärrvärme och fjärrkyla och 70 procent lokalt producerad el. I Hyllie har 400 byggnader kopplats ihop genom E.ONs tjänst Power Control. Tjänsten drar ner på värmen vid lasttoppar för att öka den senare. Byggnaderna kan därmed fungera som ett gemensamt värmelager.


Ellen presenterade också Ectogrid, ett energisystem för både värme och kyla. Systemet är ett lågtemperatursystem som delar och återanvänder överskottsvärme och -kyla. I området Medicon Village i Lund har mängden tillförd energi minskat med 65 procent med hjälp av Ectogrid.


Nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios bygger kunskap

Till hjälp för företag, industrier, företagsparker och industriparker finns det nationella resurscentret, Centrum för Industriell och Urban Symbios. Det drivs av RISE på uppdrag från Näringsdepartementet. Marie Karlberg och Shane Carnohan på RISE, berättade om dess kunskapsbyggande och samskapande inriktning. En del i arbetet är att stödja bildandet av regionala resurshubbar som katalysatorer för utvecklingen av hållbara, resurseffektiva cirkulära lösningar. Sotenäs Symbioscenter och Händelö Eco-Industrial Park var ett par av de satsningar som presenterades.


Malmö stad hittade sin roll i utvecklingen av industriell symbios

Industriell symbios ur en kommuns perspektiv presenterades av Malin Norling på Malmö stad. I projektet Delad energi är Dubbel energi utvecklade Malmö stad m fl arbetet med industriell symbios och använde Malmö hamn som geografiskt område. Ett interaktivt verktyg togs fram som byggde på digitaliserade miljörapporter till vilka uppgifter om önskade resurser och restprodukter lades till. Även om ansatsen var rätt tvingades Malmö stad konstatera att kommunen var ett för snävt geografiskt område för att det skulle vara rimligt att driva verktyget. Kommunens roll i industriell och urban symbios bör istället vara den strategiska ledaren och den som ger plats för testbäddar och nätverk.


Verktyg där företags sidoströmmar och restprodukter matchas med resursbehov

Sweco har på sätt och vis tagit vid där Malmö stads arbete med det interaktiva verktyget slutade. Ylva Selander på Sweco presenterade Swecos arbete med att ta fram en webbsida där företag kan matcha sidoströmmar och restprodukter med sina behov av resurser. Webbsidan är ännu inte lanserad men en preliminär version är framtagen.


Inbjudan till samarbete kring Barsebäck Clean Energy Park

Slutligen redogjorde Daniel Zidén och Tove Barnabo för Uniper´s planer för Barsebäck Clean Energy Park. Området ligger strategiskt bra till med närhet både till fjärrvärmenät, gasnät, transportvägar (vatten, väg och järnväg), universitet och forskningscenter samt tättbefolkade områden. Visionen är ett område för forskning, innovation och ren energi. Uniper kommer att leda arbetet med att skapa en plattform för samskapande och bjöd in deltagarna till samarbete med dem.


Comentários


bottom of page