top of page

PÅGÅENDE PROJEKT

Sustainable Business Hub driver eller medverkar kontinuerligt i 10-15 projekt i syfte att skapa nytta för våra medlemmar och arbeta mot de globala hållbarhetsmålen.

Vi försöker arbeta med en blandning av projekt såsom kunskapshöjande projekt, accelerations- och matchmakingprojekt, testbäddar och exportprojekt. Samtidigt försöker vi täcka in vår fokusområden, hållbar energi, klimatanpassning och cirkulär resurshantering.

ARCADIA

Projektet ARCADIA svarar på Europas växande behov av klimatanpassning i skuggan av allt vanligare extremväder och ekosystemförändringar. Ett regionalt partnerskap för Skåne har samlats för att under 2024-2027 utveckla och sprida resiliens mot klimatförändringar, med en grund i innovativa blågröna och naturbaserade lösningar. Som modellregion delar Skånepartnerskapet också med sig av sina kunskaper till andra regioner i Europa.
Arcadia_logo_nopayoff.png

Område: klimatanpassning

Typ av projekt: kunskapshöjning

BRINC

I projektet Brokering cross-border innovation through clusters (BRINC) arbetar vi med att få kommuner att identifiera sina behov av innovationsupphandling för cirkulära lösningar. Det gör vi genom att sammanföra deras upphandlande enheter med företag.
För företag kommer vi att arrangera en rad olika aktiviteter som ska hjälpa dem att se vilka möjligheter de har att nå ut med sina produkter och lösningar till det offentliga.
Logotyp BRINC

Område: upphandling

Typ av projekt: innovation & matchmaking

Circular Ocean-bound Plastic (COP)

Plast i haven är ett globalt problem som påverkar det marina livet och den biologiska mångfalden allvarligt. I projektet Circular Ocean-bound plastic tar vi ett helhetsgrepp och identifierar problem och lösningar kring insamling, återanvändning och återvinning av plast. Vi jobbar för att identifiera eller utveckla innovativa lösningar och uppmuntra organisationer och städer i södra Östersjöregionen att använda dem.
Logotyp Interreg South Baltic

Område: cirkulär resurshantering

Typ av projekt: kunskapshöjande

CommitClimate

Kommuner och städer har en viktig roll i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid i energisystemen. För att underlätta för kommuner att få kunskap om hur deras klimatavtryck ser ut tas en simuleringsmodell fram. Modellen kommer både att kunna visa hur det ser ut i dag och kunna simulera olika framtidsscenarier. Ett utbildningsmaterial tas fram som kommuner runt Östersjön kan använda när de planerar för en energiomställning.
CommitClimate_Logo_Standard_large (002)_

Område: klimat

Typ av projekt: innovation och kunskapshöjande

e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi

I projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi, testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen. I förlängningen hoppas vi att lösningen ska kunna spridas till fler kunder och kopieras av andra energibolag och kommuner. Under projektperioden utvecklas och testas plattformen på ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde.
Logotyp e-Flex

Område: energi, digitalisering

Typ av projekt: innovationsprojekt

Energy Equilibrium

Förnybar energi får en allt viktigare roll i energisystemet. En annan trend är att kommuner får en allt viktigare roll i klimatomställningen. I Energy Equilibrium riktar vi oss mot kommuner och energileverantörer för att stödja dem i arbetet med att använda de förnybara energikällor som finns i regionen. Arbetet centreras kring den digital plattform som kommer att utvecklas.

Område: energi

Typ av projekt: kunskapshöjande

Green Industrial Areas

Projektet syftar till att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser från industrier och företag. Vi arbetar med innovativa lösningar för industriområden och företagsparker. Vid projektets slut ska kommuner ha bättre förmåga att arbeta med industri- och företagsparker för att de ska minska sin klimatpåverkan.

Område: klimat och energi

Typ av projekt: kunskapshöjande

Grön omställning i flerbostadshus

Målet med projektet är att få fler ägare av flerbostadshus att energieffektivisera, producera egen energi och bidra med flexibilitet i energisystemet så att effekttopparna kan minska. Det gör vi genom att testa och demonstrera nya metoder och dela och lära oss av varandras erfarenheter på danska och svenska sidan. Fastighetsägare, energibolag, VA-bolag, kommuner och universitet samarbetar för att utveckla nya lösningar.
Logotyp Grön Omställning i Flerbostadshus.

Område: hållbar energi

Typ av projekt: innovationsprojekt

Innovationsklustret Biokol Sverige

Biokol och biooenergi från pyrolys är under snabb utveckling både avseende marknad och applikationer. Det finns ett tydligt behov av en nationell samling kring biokolfrågor ur flera perspektiv, framför allt gäller det forskning och utveckling, industri och marknad men även utveckling av policyer och regelverk. För att jobba effektivt med dessa frågor skapas ett innovationskluster för biokol och bioenergi från pyrolys.
logo_biokol_sverige.png

Område: cirkulär resurshantering

Typ av projekt: innovationsprojekt

Malmö Energy Lab

Utmaningarna med elförsörjningen i Skåne och förändrad omvärld har ökat behovet av att skapa ett lokalt hållbart energisystem i Malmö. Här kommer det delvis Vinnovafinansierade projektet Malmö Energy Lab att spela en viktig roll. I Malmö Energy Lab kommer industri, offentliga organisationer och energibolag att samarbeta för att säkerställa en resilient industri som bidrar till ett hållbart och robust energisystem.
Logotyp Malmö Energy Lab

Område: energi

Typ av projekt: innovationsprojekt

Photovoltaics for All (PV4All)

För att städer och regioner runt Östersjön ska kunna bli koldioxidneutrala behöver andelen förnybar energi i energisystemet öka. Att öka användningen av solceller är en del i detta. I projektet kommer vi att inventera hur mycket el som produceras av solceller i Östersjöområdet och utveckla innovativa metoder för att öka produktionen.

Område: energi och klimat

Typ av projekt: innovationsprojekt

Power Bio

Produktion av grön energi och högvärdiga produkter av gräs, tång och halm är målet med projektet Power Bio. Om vi lyckas kan biomassor som i dag är ett problem och en kostnad istället bidra till att mindre mängder fossila resurser används för t ex plast, flygbränsle och isolering av stenull. Vi kommer att vända oss till företag för att hitta metoder att samla in biomassor. Vi kommer att vända oss till forskare och företag för att hitta metoder för att förädla biomassor till mer högvärdiga produkter.
Logotyp Power Bio

Område: energi och cirkulär resurshantering

Typ av projekt: innovationsprojekt

Retail ReLooped

Projektet syftar till att hitta hållbara lösningar för att återanvända plast, innovativa returförpackningssystem och lösningar för att undvika förpackningar. Lösningarna kommer att testas av användare, butikskedjor och avfallsindustrin. Retail ReLooped strävar efter att bana väg för ett mer miljömedvetet och ansvarsfullt förhållningssätt till plastkonsumtion, för att minska dess skadliga inverkan på ekosystemet.

Område: avfall, cirkulär ekonomi

Typ av projekt: innovationsprojekt

bottom of page